Poorten / Hekken door BAM Poorten / Hekken door BAM Poorten / Hekken door BAM Poorten / Hekken door BAM Poorten / Hekken door BAM Poorten / Hekken door BAM Poorten / Hekken door BAM Poorten / Hekken door BAM Poorten / Hekken door BAM

Poorten / Hekken

Slagbomen door BAM Slagbomen door BAM Slagbomen door BAM Slagbomen door BAM Slagbomen door BAM Slagbomen door BAM Slagbomen door BAM Slagbomen door BAM Slagbomen door BAM

Slagbomen

Toegangscontrole door BAM Toegangscontrole door BAM Toegangscontrole door BAM Toegangscontrole door BAM Toegangscontrole door BAM

Toegangscontrole

Touchline Parkeer Management Systeem


Met het PMS™ Parkeer Management Systeem wordt het mogelijk om parkeerprocessen binnen 1 systeem volledig te beheersen. PMS™ kent een slimme modulaire opbouw waarbij real-time gegevens alsmede uitstekende rapportages en een grote variëteit aan tariefstructuren beschikbaar zijn. PRIS, stadsafsluitingen en bijvoorbeeld mobiel parkeren kunnen probleemloos geïntegreerd worden. Scanton•PMS™ schakelt en koppelt moeiteloos met algemeen parkeerbeheer, betaalde en onbetaalde parkeertoegang en alle daaraan verbonden componenten.

Algemeen parkeerbeheer

Vanuit een dynamische plattegrond van het parkeergebiedwordt binnen de KeyMap het algemeen dagelijkseparkeerbeheer geregeld. Via het overzichtelijk vrijprogrammeerbaar knoppentableau worden personenen autobewegingen gecontroleerd, vinden praktischeintercom- en alarmafhandelingen plaats en worden directopvraagbare overzichten gecreëerd. Directe slagboomcontroleis met 1 muisklik geregeld, intercom oproepenkunnen direct worden ondersteund met camerabeeldenvan pinhole- en observatiecamera’s en via pop-upschermen worden voorgeprogrammeerde gebeurtenissenadequaat beheersbaar. Een perfect logbestand zorgtervoor dat alle meldingen op een later tijdstip probleemlooskunnen worden teruggezocht en bekeken.

Parkeren betaalde toegang

Met de module parkeren betaalde toegang binnenScanton•PMS™ heeft u een dynamisch systeem inhanden voor centraal parkeerbeheer van parkeercomplexen,parkeerterreinen op één of meerdere ver vanelkaar gelegen locaties. Scanton•PMS™ geeft u demogelijkheid om parkeer- en toegangsgebieden metblokken in te richten. Aan elk gebied kan een tariefstructuuren rooster gekoppeld worden en zijn instellingenbeschikbaar voor gebruikersgroepen. Daardoor ontstaateen uitstekend flexibel inzetbaar systeem dat specifiektoegesneden kan worden naar bijvoorbeeld kortparkeerdersen abonnementhouders. De opties voor uitgifte vaneenmalige kaarten en gebruik van waardekaarten zijnpraktisch ongelimiteerd waardoor een scala aan mogelijkhedenontstaat voor potentiële parkeerders, winkels,evenementenorganisaties en bedrijven. Duidelijke aanwezigheidsoverzichten,goede operationele en financiëlerapportages alsmede praktische management informatie maken Scanton•PMS™ tot een onmisbaar systeem in demoderne parkeeromgeving.

Parkeren onbetaalde toegang

Voor bedrijven, bedrijfsverzamelgebouwen en bewonersgaragesbiedt Scanton•PMS™ vele mogelijkheden. Metdeze module beheert u moeiteloos het parkeren en detoegangsrechten tot gebieden middels het vastleggenvan kaart- en lezergroepen, toegangsprofielen en tijdschakelaars.Registratie vindt plaats door kaartlezers,wegdeklussen en kentekencamera’s waardoor tevensonontbeerlijke operationele en managementrapportagesgegenereerd kunnen worden. Zeker voor parkeerterreinendie door meerdere bedrijven gebruikt wordengeeft dat diverse mogelijkheden om de financiële afwikkelingop nacalculatie te structureren.

Implementeren

Via het installatiemenu is een brede variëteit aan instellingenbeschikbaar voor autorisatie, gebeurtenissen,procedures en acties. Het menu is er primair op gerichtu te ondersteunen bij de inrichting van database, hardwareen wizards . Middels systeemgebruikersinstellingenworden de rechten van medewerkers toegewezen ommet Scanton•PMS™ en de gegevens in de database tewerken. Binnen de hardware hebben de instellingenbetrekking op componenten zoals o.a. de server, camera’s,intercoms, paslezers en kentekenherkenning. Daarnaastkunt de onderdelen flexibel personaliseren zoals hetbeeldscherm, het pop-up venster en het knoppentableau.De user interface is in meerdere talen beschikbaar.

Alarmafhandeling

Alarmeringen worden via pop-up schermen direct zichtbaargemaakt aan de beheerder en gesorteerd naar prioriteit.De instelbare alarmkleuren en -tonen maken deurgentie van de alarmen direct duidelijk. Via een logbestandkunnen alle handelingen worden teruggezocht enbekeken en desgewenst naar andere media geëxporteerd.Handige gebruiksfuncties zijn overzichten met de meestfrequentie gebeurtenissen en statistiekrapportages.

Meldkamer

Met de multi site viewer van Scanton•PMS™ wordt hetparkeerbeheer voor meerdere parkeervoorzieningencentraal uitgevoerd. Alle tools voor het algemeenparkeerbeheer zijn voor álle locaties beschikbaar op dedynamische plattegrond. Vanuit één scherm bedientu slagbomen en deuren en communiceert u helder viade intercom. U logt één maal in en het Scanton•PMS™draagt zorg voor de volledig real-time synchronisatie vanalle parkeervoorzieningen.

Intercom

Met de Touchline parkeerhardware van Scanton, voorzienvan een intercompost en pinhole camera, wordenbinnen het Scanton•PMS™ de juiste camerabeelden bijeen intercomoproep direct opgeschakeld. Ook is de visualisatievan alle locaties op de interactieve plattegrondenén de volledige opname in de unieke alarmhandler mogelijk.Ook het doorschakelen van een intercom oproepnaar een mobiele telefoon of portofoon behoren tot demogelijkheden waarbij het zelfs mogelijk is om met demobiele telefoon de nodige functionaliteiten binnen hetScanton•PMS™ in werking te stellen.

Camerabewaking

Binnen de talrijke functionaliteiten van Scanton•PMS™is ook de opbouw van een volledig IP gebaseerd cameraobservatie-en videomanagementsysteem mogelijk.Daarmee ontstaat ook de mogelijkheid tot toegangscontroleop basis van beeldverificatie of kentekenherkenning.De volledige integratie met andere modules zorgt eronder andere voor dat in transactie overzichten automatischde juiste beelden gekoppeld worden. Hierdoor zijnspecifieke gebeurtenissen altijd duidelijk in beeld, zoalsbijvoorbeeld het aanbieden van een gestolen pas, treintjerijden (tail-gaiting) of een inbraaksignaal van een betaalautomaat.

Toegangscontrole

Toegangscontrole helpt om optimaal controle overtoegangsverlening te krijgen. Er is een uitgebreid leveringsprogrammamet zowel elektronische als mechanischecomponentenDaarnaast is er een anti pass-back systeem ter voorkomingvan het gebruik van één pasje door meerdere personen,maar ook een innovatieve softwaremodule Keybadgebeschikbaar waarmee in eigen beheer gepersonaliseerdepassen gemaakt kunnen worden.

Systeem technologie

Alle elementen binnen Scanton•PMS™ zijn voorzien vaneen IP adres en communiceren versleuteld middels AES256. Dat maakt het systeem gemakkelijk uitbreidbaaren levert tevens een forse besparing op ten aanzien vanbekabeling en installatiekosten.De communicatie tussen de server en de client-pcgeschiedt via de intelligente dataversleuteling SSL. HetScanton•PMS™ zorgt er met behulp van de Polyx netwerkcontrollervoor dat met 100% zekerheid de gebufferdetransacties de centrale bereiken. Zélfs wanneer communicatiemet de Scanton•PMS™ server uitvalt, blijft hetsysteem werken.